Normer

Formål

Normerne skal specificere krav til fysisk materiel og processer som benyttes til reproduktion og trykning af aviser i offset. Formålet med normerne er at sikre at materiel og processer er tilpasset hinanden optimalt. Normerne skal forhindre at trykforme sættes sammen af reproduktioner med forskellige og modstridende kvalitetsparametre, når dette kan hindre et godt trykresultat for trykformen som helhed. Normerne skal endvidere sikre, at reproduktioner med korrekte specifikationer efterfølges af processer som sikrer en tilfredsstillende gengivelse på papiret.

Anvendelse

Normerne skal benyttes af annoncører, reklamebureauer, reproanstalter, avistrykkerier og andre, der gennem sin virksomhed træffer afgørelser, som er af betydning for trykkvaliteten i aviserne. Når andet ikke er fastlagt, skal kontraktforholdene mellem aktørerne forudsætte at normernes specifikationer overholdes. Normerne skal gøre det muligt at tilpasse reproduktioner, som kan bruges af alle danske avistrykkerier, som benytter trykmetoden offset coldset (ikke heatset), uden at det skal tilpasses yderligere. Normen fastsætter imidlertid afvigende specifikationer for repromateriel for negative offsetplader og elektrofotografiske plader til affotografering.

Ændringer af specifikationer / afvigende specifikationer

Hvis der for enkelte opgaver fastsættes specifikationer som afviger fra normerne, skal dette fastlægges i en aftale mellem de berørte aktører og parametrene skal specificeres. Ingen aktør kan på egen hånd ændre specifikationer, når dette har betydning for andre aktører. Hvis der benyttes processer eller materiel med afvigende specifikationer, skal det sikres at der ikke opstår forveksling med processer og materiel der overholder specifikationer i følge normen. Hvor der er fare for sammenblanding eller forveksling, skal der foretages en fysisk eller entydig mærkning.

Behandling af materiale som afviger fra nomnen
Når der modtages materiale, som afviger fra normen, og afvigelserne kan få betydning for kvaliteten, skal dette hurtigst muligt meddeles leverandøren af materialet

NB ! Denne bestemmelse fritager ikke leverandøren fra ansvaret for at materialet skal overholde normernes specifikationer.

International tilpasning

Normernes specifikationer harmonerer med IFRA's internationale anbefalinger. Reprofilm fremstillet efter IFRA's specifikationer og efter disse specifikationer kan derfor benyttes i samme form og trykkes ifølge specifikationerne.