Entusiastiske leverandører muliggør verdenspremier

Skrønen om at der ikke produceres tilstrækkelige mængder af FSC-certificeret avispapir, til at en større implementering lader sig gøre, tilbagevises af Pressens Fællesindkøbs projekt.

Af Michael Fahlgren

Den vel nok vigtigste forudsætning for succes med en FSC-certificering af samtlige danske dagblade er naturligvis at det er muligt at indkøbe FSC-certificeret avispapir i tilstrækkeligt mængder - og vi taler immervæk om et årligt forbrug på 180.000 tons.
Derfor udvalgte Pressens Fællesindkøb sine fire største nordiske leverandører af avispapir, der blev besøgt med henblik på at skaffe den nødvendige leveringssikkerhed. Ikke bare nu, men også på længere sigt.
Holmen, Norske Skog, SCA og Stora Enso repræsenterer tilsammen en årlig papirproduktion på næsten 9 millioner tons papirprodukter.

Norske Skog
- Det vigtigste er at få certificeret flere af verdens skove for at sikre et bæredygtigt skovbrug. I dag er blot omkring 10% certificeret. FSC og PEFC er de to største certificeringssystemer, som begge bidrager til bæredygtigt skovbrug. I Danmark har dagbladene taget et meget stort skridt med FSC-certificeringen, indleder miljødirektør Georg Carlberg, Norske Skog.

Alt norsk træ er certificeret
På globalt plan er 72% af de papirfibre som Norske Skog benytter i sin produktion certificeret – målet er naturligvis at komme op på 100% – ligesom alle virksomhedens fabrikker er certificeret. I Norge er 100% af det træ, der finder industriel anvendelse, certificeret. Arbejdet med bæredygtig skovdrift er ikke noget nyt fænomen for Norske Skog, idet virksomheden allerede tilbage i 1990 vedtog en miljøpolitik, hvori fundamentet var bæredygtighed.
- Vores virksomhed er baseret på skoven og naturen, så vi har naturligvis en interesse i at skoven drives på en bæredygtig måde, fastslår Georg Carlberg.
Norsk certificering bygger i høj grad på konceptet ”Levende Skog” fra 1998, som er udviklet i samarbejde med en række miljø- og fagorganisationer, herunder WWF samt aktører inden for skovbrug, friluftsliv, fagbevægelse samt forbrugerorganisationer.
I 1996 var to af virksomhedens papirmøller, nemlig Norske Skog Skogn og Norske Skog Bruck blandt verdens første papirmøller, som blev miljøcertificeret ifølge ISO 14001-standarden.

Avispapiret er i høj grad baseret på restprodukter
Hos Norske Skog udgør en tredjedel af de ferske papirfibre biprodukter fra savværkerne, en tredjedel kommer direkte fra skoven og den sidste tredjedel kommer fra genbrugspapir.
Barken og det helt udtjente genbrugspapir – papir, der har været genbrugt 6-7 gange – anvendes til bioenergi, der globalt bidrager til 15% af virksomhedens samlede energiforbrug.
– I Europa indsamles og genbruges 66% af de papirfibre, som produceres. Bæredygtige papirfibre kommer dels fra bæredygtigt skovbrug, dels fra genbrugspapir. Vores globale mål er at 100% af papirfibrene kommer fra certificerede fibre. Flere og flere efterspørger certifikater, hvorfor vi naturligvis arbejder intenst på at nå 100%-målet. Da mange små skovejere ikke har råd til certificering, men af den årsag sagtens kan arbejde bæredygtigt, opnår vi sandsynligvis aldrig de 100% certificering, men allerede i dag har vi opnået 100% bæredygtighed, forklarer Georg Carlberg.

Certificering gennem hele kæden
Ifølge Georg Carlberg er det vigtigt at hele kæden, fra skovbrug gennem produktion til trykkeri, er certificeret.
– En gennemgående certificering sikrer at der virkeligt er tale om bæredygtigt avispapir. Vi stiller krav om at også den del af en skovejers produktion, der ikke kommer fra certificeret skov, produceres bæredygtigt, slutter han.

SCA
I begyndelsen af 1990’erne begyndte SCA-koncernen for alvor at beskæftige sig med miljømæssige spørgsmål. Det udmøntede sig blandt andet i en miljøpolitik, der skal forhindre at områder med høj naturværdi, de såkaldte nøglebiotoper, ødelægges. En omfattende uddannelsesbølge af medarbejderne blev sat i værk, ligesom man som mål satte sig at ingen papirfiber må kommer fra ”kontroversielle” kilder.
– I 1999 tog miljøarbejdet for alvor fart i og med at vi blev FSC-certificeret, fortæller specialist i naturpleje Ola Kårén, SCA Skog AB.
I forhold til 2008 steg mængden af papir produceret med FSC-certifikatet i 2009 med hele 45% hos SCA’s papirmøller i henholdsvis svenske Ortviken og østrigske Laakirchen. Det skyldes ikke mindst en øget interesse for FSC-certificeret trykpapir blandt SCA-koncernens kunder. Således udgjorde mængden af FSC-certificeret trykpapir fra de to nævnte papirmøller i 2009 14%.

Europas største private skovejer
SCA Skog ejer 2 millioner hektar skov, som anvendes kommercielt. Herudover ejer virksomheden 600.000 hektar skovområde, hvor landskab, bjerge og søer umuliggør produktion. Det gør SCA Skog til Europas største private skovejer.
SCA Skog bidrager til 15% af koncernens nettoomsætning. Salget foregår primært i Europa, men SCA sælger også trykpapir, papirpulp og opsavede træprodukter i Nordamerika og Japan. Produktionen foregår ved 12 produktionsanlæg i tre lande.
I SCA’s skove udgør tilvæksten af træer mere end 20% af den fældede mængde, ligesom over 10% af træerne får lov til at stå i fred til glæde for flora og fauna.
– Vi synes det er meget imponerende og fremsynet at Danmark, gennem Pressens Fællesindkøb, bliver verdens første land, hvor alle dagblade trykkes på FSC-certificeret papir. Herved bliver Danmark og Pressens Fællesindkøb forgængere på miljøsiden, fastslår salgschef Håkan Svensson, SCA Graphic Paper Norden.

FSC-medlem siden 2009
SCA blev medlem af FSC International i 2009; i et år, hvor virksomhedens vækst i FSC-certificeret trykpapir voksede med 45%, og væksten i FSC-certificeret papirpulp steg med 15% i forhold til året før.

Stora Enso
– Miljø- og naturmæssige aspekter er essentiel for vores virksomhed, fordi vi arbejder med og af naturen, og henter vores råmaterialer her. Vi er afhængige af en sund og bæredygtig natur, og når vi i dag taler om at vi driver en bæredygtig papirproduktion, medtager vi naturligvis også sociale og økonomiske aspekter. Ud over de miljømæssige. Samtlige ”søjler” i vores hus må være i balance for at skabe et stabilt grundlag for vores forretning, fortæller salgschef Christer Larsson, Stora Enso Scandinavia.

Bygger på fire grundprincipper
Stora Ensos bæredygtige produktion bygger blandt andet på en fasttømret tilgang til at nedbringe de miljømæssige belastninger ved produktionen. Det sker ikke mindst gennem en konstant forbedring af de miljømæssige vilkår, hvorunder produktionen foregår.
– Samtlige produktionsanlæg indgår i vores miljøstyringssystem, og alle anlæg er certificeret ifølge ISO 14001-standarden. Vi bidrager desuden til at reducere virkningerne af de globale klimaforandringer, og her er der tale om rigtigt mange forskellige tiltag; både hvad angår vores produkters direkte indflydelse, og ved at investere aktivt i fx bioenergi, forklarer Christer Larsson.
For eksempel har Stora Enso på koncernniveau besluttet at reducere CO2-belastningen fra produktionen af pulp, papir og pap med 20% (i forhold til 2006-niveauet) frem til år 2020. I dag er reduktionen allerede oppe på 18%.
Stora Ensos fjerde grundprincip handler om selve udførelsen af arbejdet, hvor de samme regler og høje standarder gælder overalt i verden, hvor virksomheden er repræsenteret. Det gælder fx sundhed og sikkerhed for medarbejderne samt en sikring af ordentlige vilkår med hensyn til aflønning.
– Vi anvender udelukkende træ fra bæredygtigt skovbrug, uddyber Christer Larsson.

Foretrækker dobbeltcertificering
Hos Stora Enso har man både valgt at følge standarderne i FSC og PEFC-certificeringsordningerne.
– Vi har behov for mere end ét certificeringssystem fordi omstændighederne er forskellige fra land til land. Uanset hvor i verden vi er til stede fremmer vi certificering af skoven, men det valgte system afhænger af flere forhold. På steder, hvor vi har egen ledelse, stræber vi efter dobbeltcertificering. I 2009 kom 67% af vores fibre fra certificeret skovdrift, fortæller Senior Vice President, Herbert Pircher, der til dagligt sidder hos Sawlog Steering hos Stora Enso i Østrig.
– Det nordiske Svane-mærke er i Sverige et meget anvendt miljøcertifikat blandt aviser. Vores papirmøllers kapacitet med hensyn til FSC-certificeret avispapir er noget begrænset. Det avispapir vi leverer til Pressens Fællesindkøb kommer fra to af vores svenske papirmøller, der har kapacitet nok til at dække dette behov, uddyber Christer Larsson.

Pressens Fællesindkøb viser vejen
Hos Stora Enso mener Christer Larsson at det generelt er kunder, som opererer i et nichemarked med et mindre papirforbrug, der efterspørger FSC-certificeret papir. Og at det især er (skandinaviske) møbelproducenter, der efterspørger FSC-mærket træ.
– Pressens Fællesindkøb ifører sig førertrøjen, hvad angår anvendelse af FSC-certificeret papir til avistryk. Jeg kender ikke til hverken ønsker eller tendenser som Pressens Fællesindkøbs fra nogen i Finland, Norge eller Sverige. I det mindste ikke endnu, fastslår Christer Larsson, som mener at markedet for det nordiske Svane-mærke ikke længere vokser lige så hurtigt som før og har stabiliseret sig på et bredt niveau.

Link
http://www.norskeskog.com/Responsibility/Environment.aspx
http://www.storaenso.com/responsibility/sustainablewood/Pages/Sustainable%20wood.aspx
http://www.sca.com/en/Sustainability
http://www.holmen.com/Sustainability/